Regulamin

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Sklepu i Platformy Szkoleniowej Mechanika Zmiany oraz warunki sprzedaży dostępnych  produktów i usług.

Wprowadzenie

Ważne!
1. Zapraszam Cię do rozwoju swoją autorską metodą pracy, która sięga w przestrzenie kwantowe Twojej świadomości. Zanim po nią sięgniesz, na własną odpowiedzialność, pragnę byś rozumiał, że narzędzia kwantowe bardzo przyspieszają kontakt z blokadami, czyli z dyskomfortem. Osoby z zaburzeniami psychicznymi, niestabilne emocjonalnie, lub w leczeniu psychiatrycznym, nie powinny sięgać po rozwój kwantowy, a raczej zacząć swoją drogę z rozwojem od terapii klasycznych.
Czyli:
Oferta na www.mechanikazmiany.pl nie jest przeznaczona dla osób:
z zaburzeniami psychicznymi, niestabilnych emocjonalnie, lub w trakcie leczenia psychiatrycznego.
2. Prezentowane na tej stronie oferty: wykłady, warsztaty, praktyki, pakiety, programy itp, mają charakter wspierający rozwój osobisty, rozwój świadomości. Nie mają na celu zastąpienie zabiegów medycyny konwencjonalnej, zażywania lekarstw, czy chodzenia na terapię.
3. Wykupienie dostępu jest jednoznaczne z zakupem. Nie ma zwrotów.
5. Po medytacjach wielowymiarowych nie należy prowadzić auta. Potrzebny jest czas na powrót do pełnego zarządzania zmysłami ciała fizycznego.
6. Po pracy w przestrzeni energetycznej normalnymi zjawiskami są: drgawki ( które przemijają) , gorączka, wysypka, bicie serca, pocenie się, inny niż zazwyczaj zapach potu, mrowienie w ciele, szumy w uszach. Praca w energetyce ma duży impakt na ciało fizyczne. Dostosuj tempo pracy do swoich możliwości. Każdy ma inne. Ty znasz swoje. Opiekuj się sobą.
7. Organizator ma prawo zwrotu wpłaconej należności i nie udostępnianie produktu, jeśli zachodzą przeciwwskazania natury zdrowotnej lub etycznej do wzięcia udziału w warsztacie.
8. Treść warsztatów i wartość merytoryczna jest objęta prawem autorskim.Wykorzystywanie know-how bez zgody autorki jest naruszeniem praw autorskich.

§1. Postanowienia ogólne

1. Z chwilą złożenia zamówienia w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, Vintage Barbara Ravensdale ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług.
2. Vintage Barbara Ravensdale zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu, bez podania przyczyny oraz w jakimkolwiek czasie.
3. Każdy użytkownik Internetu (osoba) może swobodnie przeglądać zawartość Serwisu.
4. Do korzystania z Serwisu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron WWW, odtwarzanie dźwięku a także posiadanie skrzynki pocztowej email.
5. Vintage Barbara Ravensdale zastrzega sobie prawo do zmiany terminu publikacji materiału, ze względów technicznych lub organizacyjnych.
6. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. Vintage Barbara Ravensdale zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

§2. Definicje

1. Barbara Ravensdale – Vintage Barbara Ravensdale , Zawada 51, 24-160 Wąwolnica , NIP 712-207-94-37.
2. Serwis – internetowy serwis usługowy, pośredniczący między Autorem a Użytkownikiem w transakcjach sprzedaży Produktów.
3. Adresy internetowy Serwisu to https://mechanikazmiany.pl
4. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w wypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
5. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne;
6. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo lub inne pliki będące podstawowym składnikiem Produktu.
7. Materiały Dodatkowe – zero lub więcej plików komputerowych będących dodatkiem do Produktu.
8. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do określonych Materiałów oraz Materiałów Dodatkowych w postaci komputerowych plików, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Serwisu.
9. Sesja indywidualna – spotkanie terapeutyczne na odległość za pośrednictwem połączenia online oraz za pomocą systemów do obsługi telekonferencji.
Hasło – poufny ciąg znaków alfanumerycznych, znany wyłącznie Użytkownikowi, konieczny do autoryzowanego dostępu do Serwisu https://mechanikazmiany.pl oraz Produktów określany przez Użytkownika w trakcie dokonywania pierwszego zakupu Produktu.
10. Reklamacja – zgłoszenie Vintage Barbara Ravensdale przez Użytkownika wady Produktu.
11. Proces Reklamacyjny – ciąg czynności Użytkownika i Vintage Barbara Ravensdale mający na celu rozpatrzenie reklamacji dokonanej przez Użytkownika, a w przypadku jej uwzględnienia, także usunięcie wady Produktu.

§2. Zasady korzystania z Serwisu

1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu produktów w postaci:
– innych plików komputerowych zawierających nagrania wideo
– innych plików komputerowych
– dostępu do programów szkoleniowych prowadzonych za pomocą systemów teleinformatycznych
2. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Vintage Barbara Ravensdale należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny oraz ewentualnych innych kosztów właściwych dla danego produktu. Informacje o cenie oraz ewentualnych innych kosztach zostaną zawsze podane na łamach Serwisu oraz podczas składania zamówienia.
3. Vintage Barbara Ravensdale zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia. Anulowanie zamówienia przez powoduje ten skutek, że umowę uznaje się za niezawartą.
4. Zamówień można dokonywać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny w ciągu doby.
5. Ceny wszystkich Produktów znajdujących się w Serwisie są cenami brutto podanymi w złotych polskich.
6. Podstawowym sposobem dostawy dla produktów wirtualnych jest wysyłka na adres email podany w zamówieniu, a dla produktów fizycznych wysyłka na adres pocztowy podany w zamówieniu.
7. Produkt zostanie udostępniony Użytkownikowi nie później niż w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia zapłaty przez Vintage Barbara Ravensdale.
8. Vintage Barbara Ravensdale zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad, zgodny z opisem znajdującym się na stronie internetowej Serwisu.
9. O wszelkich dodatkowych obowiązkach zapłaty związanych ze świadczeniem głównym Użytkownik zostanie poinformowany przez Vintage Barbara Ravensdale.
10. Dokonując zakupu Produktu (kliknięcie ikony ,,dodaj do koszyka” oraz potwierdzeniu zamówienia w zakładce ,,zamówienie”), Użytkownik wyraża zgodę na płatność związaną z tym Produktem.
11. Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu.

§4. Zasady korzystania z zakupionych Produktów

1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Serwisu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.
3. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości lub we fragmentach) w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
4. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, Vintage Barbara Ravensdale może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy produktu (Użytkownika), z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.

§5. Reklamacje i zwroty

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy holistyczna@wp.pl
2. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy się nie uruchamia lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Serwisu lub Produkt nie został dostarczony w terminie określonym w niniejszym Regulaminie, Użytkownik może w terminie 14 dni od zakupu wystąpić do Vintage Barbara Ravensdale z reklamacją.
3. Użytkownik, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie drogą mailową w terminie 14 dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: holistyczna@wp.pl.
4. Po upływie 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy Użytkownik traci przedmiotowe prawo.
5. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Użytkownik zobowiązany jest do wysłania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz numer konta na jaki mają być zwrócone środki.
6. Vintage Barbara Ravensdale niezwłocznie potwierdza Użytkownikowi, drogą mailową, otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
7. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od umowy, umowę taką uważa się za niezawartą. Użytkownik traci dostęp do Produktu, natomiast Sprzedający zwraca uiszczoną cenę. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
8. Zwrot płatności nastąpi taką samą drogą jaka została wykorzystana przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba, że Użytkownik wyraźnie wskaże inne rozwiązanie. W każdym przypadku Użytkownik nie ponosi opłat związanych ze zwrotem płatności..
9. Vintage Barbara Ravensdale rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Vintage Barbara Ravensdale poinformuje Użytkownika za pomocą listu e-mail
10. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Vintage Barbara Ravensdale dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni, od dnia otrzymania formularza zwrotu. Vintage Barbara Ravensdale zastrzega sobie prawo potrącenia kosztów manipulacyjnych.
11. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Vintage Barbara Ravensdale, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu którego reklamacja dotyczy.

§6. Faktury VAT

1. Użytkownik akceptuje faktury otrzymywane w formie elektronicznej.
2. Użytkownik otrzymuje faktury VAT w formie elektronicznej w postaci pliku PDF. 
3. Duplikaty do faktur wystawionych i dostarczonych w formie elektronicznej będą przyjmowane w formie elektronicznej.
4. Po upływie 14 dniowego terminu na odstąpienie od umowy Użytkownik traci przedmiotowe prawo.
5. Vintage Barbara Ravensdale zbiera i przetwarza za pomocą Serwisu dane osobowe, dobrowolnie podane przez Użytkownika.
6. Zbierane i przetwarzane są jedynie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia przez Vintage Barbara Ravensdale usług na rzecz Użytkownika oraz zapewnienia mu pomocy.

§7. Postanowienia końcowe

1. Vintage Barbara Ravensdale zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z zastrzeżeniem iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia.
2. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.
3. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulaminu, o których mowa w ust. 1, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Serwisem a Użytkownikiem.

§8. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Vintage Barbara Ravensdale nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu, stosowaniem się do informacji prezentowanych w Serwisie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
2. Vintage Barbara Ravensdale nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej..
3. Vintage Barbara Ravensdale nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji, ingerencją osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
4. Vintage Barbara Ravensdale zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Serwisu (całościowego lub częściowego), w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od Vintage Barbara Ravensdale.